Арга зүйч

– СӨБ

9.1. Анги бүлэг үүсгэх


9.1. Анги бүлэг үүсгэх

Энэхүү үйлдлийг цэцэрлэг бүлэг шинээр бүртгэн үүсгэхэд ашиглана. Цэцэрлэгт  бүлэг шинээр бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

-Анги бүлэг үйл ажиллагааг сонгоно.

-Бүлэг үүсгэх үйлдлийг дарна.

-Шинээр үүсгэж буй бүлгийн мэдээллийг бүртгэж хадгална.

Шинэ бүлэг үүсгэх алхамчилсан дараалал дараах утгаар ойлгож бүртгэнэ.

Үйл ажиллагааны жагсаалтаас анги бүлэг-ийг сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

Талбар

Тайлбар

Жишээ

Бүлэг: