Арга зүйч

– СӨБ

9.3. Анги бүлгийн мэдээлэл устгах


Анги бүлгийн бүртгэл засах

Энэхүү үйлдлийг цэцэрлэгийн бүлгийн мэдээллийг засварлахад ашиглана. Анги бүлгийн мэдээллийг засах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

Анги бүлэг үйл ажиллагааг сонгоно.

Үйлдэл хэсгээс Бүлэг устгах сонголтыг сонгоно.

Бүлэг устгах товч дарахад дараах цонх хэсэг нээгдэх бөгөөд бүлэг устгах товч дээр дарна.

Анхаарах:

Тухайн устгах гэж байгаа анги бүлэгт суралцагч бүртгэлгүй байх шаардлагатай.