Менежер

– ЕБС

2.2. Сургалт арга зүйн нэгжийн бүртгэл


2.2. Сургалт арга зүйн нэгжийн бүртгэл

Сургалт арга зүйн нэгж шинээр үүсгэхдээ дараах дарааллыг баримтална.

БУ-ын Сургалтын бүтэц үйл ажиллагааг сонгоно.

Нээгдсэн цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах товчыг дарна.

Дараах цонх нээгдэх бөгөөд үндсэн мэдээлэл болон холбоо барих утгыг оруулан хадгалах үйлдэл хийнэ. 

Сургалт арга зүйн нэгж засах

Сургалт арга зүйн нэгж засах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

1.БУ системийн Сургалтын бүтэц үйл ажиллагааг сонгоно.

2.Сургалт арга зүйн нэгжийн жагсаалтаас засах нэгжийг сонгоно.

3.Үйлдэл цэсээс засах үйлдлийг дарна.

4.Мэдээлэл засах цонхны мэдээллийг засаж, хадгална.