Менежер

– ЕБС

2.1. Салбар бүрэлдэхүүний мэдээлэл засварлах


2.2. Сургалт арга зүйн нэгжийн бүртгэл