Менежер

– ЕБС

2.1. Салбар бүрэлдэхүүний мэдээлэл засварлах


2.1. Салбар бүрэлдэхүүний мэдээлэл засварлах

Салбар бүрэлдэхүүн үүссэн байна. Тиймээс цэцэрлэгийн нэр дээр дарж засах цонхоор орж дараах ажлыг хийнэ.

  • Байршлын төрөл зөв болгох
  • Алслагдсан байдал оруулах
  • Байршлын мэдээлэл оруулах
  • Хамран сургах тойргийн мэдээллийг оруулах
  • Сургалтын үйл ажиллагааны хэлбэр оруулах
  • Хэрэгжүүлэх сургалтын хэлбэр сонгох
  • Холбоо барих мэдээлэл бүртгэх

Анхаарах нь:

  • Салбар бүрэлдэхүүн хэсгийн мэдээллийг оруулахдаа сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг үндэслэл болгох