Менежер

– ЕБС

3.4 Заадаг хичээл


Багшийн заадаг хичээлийн мэдээлэл оруулах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

1. БУ системийн Багш үйл ажиллагааг сонгоно.

2. Багшийн жагсаалтаас заадаг хичээл оруулах багшийн нэрийг сонгоно.

3. Үйлдэл цэсээс багшийн мэдээлэл үйлдлийг дарна эсвэл жагсаалтаас багшийн нэр дээр дарна.

4. Багшийн мэдээлэл цонхноос Заадаг хичээл цэс рүү орно.

5. Мэдээлэл засах товч дарна.

6. Хичээл нэмэх товч дарна.

Судлагдахуун

Заадаг хичээлийн чиглэлийг сонгоно. Жишээ нь ахлах бүлгийн математикийн хичээл заадаг бол судлагдахууныг математик гэж сонгоно.

Хичээл

Заадаг хичээлийг сонгоно. Жишээ нь ахлах бүлгийн монгол хэлний хичээл заадаг бол монгол хэл сонгоно.

 Хэрэв заадаг хичээл сонголтод байхгүй бол Хичээл хэсэгт заадаг хичээлийг үүсгэж, Хөтөлбөр, төлөвлөгөө хэсэгт хичээлийг нэмж оруулах шаардлагатай.

Хичээлий