Менежер

– ЕБС

3.1 Багш нэмэх


"БАГШ” үйл ажиллагааны мэдээллийг удирдах зааварчилгаа

Энэ бүлэгт сургалтын үйл ажиллагаа явуулахад оролцож байгаа багшийг сургалтын үүрэг оролцоогоор нь удирдах ажилтан,  багш, бусад ажилтан гэж тодорхойлон бүртгэх болон багшийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг оруулах зааврыг танилцуулна.

Багш нэмэх үйлдлийг хийхээс өмнө системд дараах үйлдлийг хийсэн байх ёстой.

- Багш, ажилтныг хүний нөөцийн удирдлагын системд байгууллага дээрээ бүртгэсэн байх, ажил эрхлэлтийг нь баталгаажуулах үйлдэл хийсэн байх

​​​Багшийн ажлын байрыг үүсгэхдээ ажлын байрны ажлын ангилалыг зөв сонгож өгөх

- Боловсролын удирдлага системд тухайн багшийг харьяалуулах сургалт арга зүйн нэгжийг үүсгэсэн байх

Багш нэмэх үйл явцын зааварчилгаа

Хүний нөөцийн системд багш гэсэн ажлын байран дээр бүртгэгдсэн ажилтныг боловсролын удирдлага систем дээр багшаар ажиллана гэдгийг тодорхойлоход багш нэмэх гэсэн үйлдлийг ашиглана.

Багш нэмэх үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

1. БУ системийн Багш үйл ажиллагааг сонгоно.

2. Багш нэмэх цонхны мэдээллийг оруулаад хадгална.

Багш нэмэх үйлдлийг хийх алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

Үйл ажиллагааны жагсаалтаас Багш-ыг сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

Цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах Багш нэмэх үйлдлийг дарахад багш бүртгэх дараах цонх нээгдэнэ.

Хүний нөөцийн бүртгэлд бүртгэгдсэн харъяалах ажилтнууд гарч ирнэ. Өмнө нь нэмэгдсэн ажилтан сонгогдох боломжгүй байна. Харин сонгож байгаагүй ажилтан бол нэрний урд талыг чагталж сонгоод, сургалт, арга зүйн нэгж, багшийн төрөл гэсэн багануудад мэдээлэл сонгон хадгалах товчийг дарахад ажилтны жагсаалт руу нэмэгдэж орно.

Сургалт, арга зүйн нэгж

Багшийг харьяалуулах сургалт, арга зүйн нэгжийг сонгоно. Жич: Бага ангийн заах аргын нэгдэл

Багшийн төрөл

Тухайн багш ямар төрлийн багш гэдгийг сонгоно. (Бага ангийн үндсэн багш, удирдах ажилтан, бусад ажилтан гэх мэт).

Удирдагч багш эсэх

Энэ мэдээлэл нь ЕБС-ын тайланд тусгагдах үед хэрэглэгдэнэ. Шаардлагатай үед чагталж өгнө.