Менежер

– ЕБС

3.1 Багш нэмэх


3.2 Багшийн мэдээлэл засварлах


3.3 Багшаас хасах


3.4 Заадаг хичээл


3.5 Хариуцсан анги бүлгийн мэдээлэл


3.6 Хариуцсан анги танхимийн мэдээлэл