Багш

– ЕБС

5.1 Төгсөлтийн бүртгэлийн мэдээллийг удирдах зааварчилгаа


Төгсөлтийн бүртгэлийн мэдээллийг удирдах зааварчилгаа

Энэ бүлэгт Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх насны суралцагчдыг хичээлийн жилийн төгсгөлд төгсгөх болон тухайн ангид нь давтан суралцуулах  үйлдлийн талаарх ойлголтын зааварчилгааг өгнө.

Энэ дэд бүлэг нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Хэсэг 1:               Суралцагчийг төгсөлтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах

Хэсэг 2:               Төгсөлт баталгаажуулах хүсэлт илгээх