Багш

– ЕБС

5.1 Төгсөлтийн бүртгэлийн мэдээллийг удирдах зааварчилгаа


5.2 Суралцагчийн төгсөлтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах


5.3 Төгсөлт баталгаажуулах хүсэлт илгээх


5.4 Боловсролын баримт бичиг хэвлэх зөвлөмж