Багш

– СӨБ

4.1. Суралцагчийг төгсөлтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах


Энэ бүлэгт цэцэрлэгийн суралцагчдыг хичээлийн жилийн төгсгөлд төгсгөх болон тухайн ангид нь давтан суралцуулах  үйлдлийн талаарх ойлголтын зааварчилгааг өгнө.

Энэ дэд бүлэг нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Хэсэг 1:               Суралцагчийг төгсөлтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах

Хэсэг 2:               Төгсөх үйлдэл хийхэд анхаарах зүйлс

Энэ үйлдлийг бүлгийн нийт суралцагчдаас төгсөх үйлдэл хийх суралцагчийг сонгож, бүртгэхэд ашиглана.

 • Төгсөлтийн бүртгэл хийхээс өмнө суралцагч бүртгэхээс өмнө дараах ажлууд системд хийгдсэн байх шаардлагатай.
 1. Суралцагч идэвхтэй төлөвтэй, батлагдсан байх
 2. Хэрэв суралцагч идэвхгүй төлөвтэй бол идэвхтэй болгох
 3. Хэрэв суралцагч батлагдаагүй, цуцлагдсан, хүлээгдэж байгаа бол батлагдсан болгох
 4. Суралцагчийн төгсөлтийн бүртгэл хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:
 1. Төгсөлт үйл ажиллагааг сонгоно.
 2. Төгсөлт хийх бүлгийг сонгоно.
 3. Төгсөлт хийх суралцагчийг сонгож, төгсөгч бүртгэх товч дарна.
 4. Хэрэв буруу суралцагчийг бүртгэсэн бол тухайн суралцагчийн арын бүртгэлээс хасах (Х) товч дарснаар суралцагч төгсөгчийн бүртгээгүй төлөвт орно.

Суралцагчийг төгсөлтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

Үйл ажиллагааны жагсаалтаас Төгсөлт-ийг сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

Төгсөлт цонхны зүүн хэсэгт байрлах талбараас төгсөлт хийх бүлгийн мэдээллийг сонгоод баруун дээд хэсэгт байрлах Төгсөлийн бүртгэл үйлдлийг дарахад төгсөлтийн бүртгэлийн дараах цонх нээгдэнэ.

Төгсөлтийн бүртгэл цонхонд тухайн бүлгийн нийт суралцагчийн жагсаалт гарч ирэх бөгөөд төгсөлтийн бүртгэл хийх суралцагчийн нэрийн өмнөх дөрвөлжинг чеклээд төгсөгч бүртгэх үйлдлийг дарахад тухайн суралцагч бүртгэгдэж, шийдвэр шалтгаан сонгох талбарууд  идэвхжинэ. Төгсөлтийн бүртгэлийн мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.

Төгсөлтийн бүртгэл цонхны талбаруудыг дараах утгаар ойлгоно.

Шийдвэр

Суралцагчийг тухайн түвшний ангид давтан суралцуулах эсвэл төгсгөхийн аль нь болохыг сонгоно.

Жишээ: Төгсгөх, Давтан суралцуулах

 

Жич: Хэрэв Төгсгөх шийдвэрийг сонговол дараагийн хичээлийн жилд тухайн суралцагч цэцэрлэгээс төгсөлт хийгээд гарчихсан, дараагийн боловсролын түвшин буюу ЕБС-д бүртгүүлэх боломжтой болсон байна. Хэрэв давтан суралцуулах шийдвэрийг сонговол тухайн суралцагчийг дараагийн хичээлийн жилд тухайн ангийн түвшинд нь үлдээнэ.

 

Шалтгаан

Шийдвэр талбарт давтан суралцуулах гэсэн ангиллыг сонгох үед шалтгаан талбар идэвхжинэ. Тухайн суралцагчийг давтан суралцуулах болсон шалтгааныг сонгоно.

Жишээ: Эцэг эхийн хүсэлтээр

 

Шийдвэрийн дугаар

Төгсгөх, давтан суралцуулах тухай гаргасан цэцэрлэгийн шийдвэрийн дугаарыг бичнэ.

Жишээ: 2017/01

 

Огноо

Шийдвэр гаргасан он, сар, өдрийг сонгоно.

 

 1. II. Суралцагчийг төгсөлтийн бүртгэлээс хасах

Төгсөх үйлдэл хийх ёсгүй суралцагчийг төгсгөх үйлдэл хийсэн бол тухайн суралцагчийг төгсөлтийн бүртгэлээс хасах үйлдлийг хийнэ.

 1. Төгсөлт үйл ажиллагааг сонгоно.
 2. Төгсөлт хийх бүлгийг сонгоно.
 3. Төгсөлтийн бүртгэлийг буцаах хүүхдийг сонгож нэрийн өмнөх дөрвөлжинг чеклэж, суралцагчийн нэрийн арын бүртгэлээс хасах (Х) товч дарснаар суралцагч бүртгээгүй төлөвт орно.