Багш

– СӨБ

4.1. Суралцагчийг төгсөлтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах


4.2. Төгсөх үйлдэл хийхэд анхаарах зүйлс