Багш

– СӨБ

3.1. Суралцагчийг дэвшилтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах


Энэ бүлэгт цэцэрлэгийн суралцагчдыг хичээлийн жилийн төгсгөлд анги дэвшүүлэх болон тухайн ангид нь давтан суралцуулах  үйлдлийн талаарх ойлголтын зааварчилгааг өгнө.

Энэ дэд бүлэг нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Хэсэг 1:          Суралцагчийг дэвшилтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах

Хэсэг 2:          Дэвших үйлдэл хийхэд анхаарах зүйлс

3.1. Суралцагчийг дэвшилтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах

Энэ үйлдлийг бүлгийн нийт суралцагчдаас дэвших үйлдэл хийх суралцагчийг сонгож, бүртгэхэд ашиглана.

 • Дэвшилтийн бүртгэл хийхээс өмнө дараах ажлууд системд хийгдсэн байх шаардлагатай.
 1. Суралцагч идэвхтэй төлөвтэй, батлагдсан байх
 2. Хэрэв суралцагч идэвхгүй төлөвтэй бол идэвхтэй болгох
 3. Хэрэв суралцагч батлагдаагүй, цуцлагдсан, хүлээгдэж байгаа бол батлагдсан төлөвт оруулах

 

I. Суралцагчийн дэвшилтийн бүртгэл хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

 1. Дэвшилт үйл ажиллагааг сонгоно.
 2. Дэвшилт хийх бүлгийг сонгоно.
 3. Дэвшилт хийх хүүхдийг сонгож,  дэвшилтийн бүртгэл товч дарна.
 4. Хэрэв буруу суралцагчийг бүртгэсэн бол тухайн суралцагчийн арын бүртгэлээс хасах (Х) товч дарна.

 

Суралцагчийг дэвшилтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

Үйл ажиллагааны жагсаалтаас Дэвшилт-ийг сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

Дэвшилт цонхны зүүн хэсэгт байрлах талбараас дэвшилт хийх бүлгийн мэдээллийг сонгоод баруун дээд хэсэгт байрлах дэвшилтийн бүртгэл үйлдлийг дарахад дэвшилтийн бүртгэлийн дараах цонх нээгдэнэ.

Дэвшилтийн бүртгэл цонхонд тухайн бүлгийн нийт суралцагчийн нэрсийн жагсаалт гарч ирэх бөгөөд дэвшилтийн бүртгэл хийх суралцагчийн урд талын дөрвөлжинг чеклээд дэвшигч бүртгэх үйлдлийг дарахад тухайн суралцагч бүртгэгдэж, шийдвэр шалтгаан сонгох талбарууд  идэвхжинэ. Дээрх зургаас харна уу.

Суралцагчийн өмнөх  хараар хүрээлсэн дөрвөлжинг чеклэвэл жагсаалт дахь бүх суралцагчийн өмнөх дөрвөлжин чеклэгдэнэ.

Дэвшилтийн бүртгэлийн мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарснаар дэвшилтийн бүртгэл хадгалагдана.

Шийдвэр

Суралцагчийг тухайн түвшний ангид давтан суралцуулах эсвэл дараагийн түвшний ангид дэвшүүлэн суралцуулахын аль нь болохыг сонгоно.

Жишээ: Дэвшүүлэх, Давтан суралцуулах

 

Жич: Хэрэв дэвшүүлэх шийдвэрийг сонговол дараагийн хичээлийн жилд тухайн суралцагчийг дараагийн түвшний ангид оруулна. Хэрэв давтан суралцуулах шийдвэрийг сонговол тухайн суралцагчийг дараагийн хичээлийн жилд тухайн ангийн түвшинд нь дахин оруулна.

 

Шалтгаан

Шийдвэр талбарт давтан суралцуулах гэсэн ангиллыг сонгох үед шалтгаан талбар идэвхжинэ. Тухайн суралцагчийг давтан суралцуулах болсон шалтгааныг сонгоно.

Жишээ: Эцэг эхийн хүсэлтээр

 

Дэвших анги

 

Шийдвэрийн дугаар

Дэвшүүлэх, давтан суралцуулах тухай гаргасан цэцэрлэгийн шийдвэрийн дугаарыг бичнэ.

Жишээ: 2017/01

 

Огноо

Шийдвэр гаргасан он, сар, өдрийг сонгоно.

 

II. Суралцагчийг дэвшилтийн бүртгэлээс хасах

Дэвших үйлдэл хийх ёсгүй суралцагчийг дэвшүүлэх үйлдэл хийсэн бол тухайн суралцагчийг дэвшилтийн бүртгэлээс хасах үйлдлийг хийнэ.

 1. Дэвшилт үйл ажиллагааг сонгоно.
 2. Дэвшилт хийх бүлгийг сонгоно.
 3. Дэвшилтийн бүртгэлийг буцаах хүүхдийг сонгож нэрийн өмнөх дөрвөлжинг чеклэж, суралцагчийн нэрийн арын бүртгэлээс хасах (Х) товч дарснаар суралцагч бүртгээгүй төлөвт орно.

Багш хариуцсан бүлгийн суралцагчийн дэвшилтийн бүртгэлийг индикатораар хянах боломжтой. Доор зурагт харууллаа.