Багш

– СӨБ

3.1. Суралцагчийг дэвшилтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах


3.2. Дэвших үйлдэл хийхэд анхаарах зүйлс