Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тусгай зөвшөөрөлийн эрх үүрэг


Тусгай зөвшөөрөл модулийн эрх үүрэг

 

Тусгай зөвшөөрлийн модуль нь дараах эрх үүргийн дагуу зохицуулагдана.

Бүлэг Мэдээлэл Үйлдэл Админ СБ хэрэглэгч СБС хэрэглэгч
Жагсаалт, хайлт Тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт Харах
Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагын жагсаалт Харах
Хянах самбар Ерөнхий Харах
Тайлан Сургууль, нарийвчилсан мэргэжлийн чиглэлээр Харах
Тусгай зөвшөөрөл нарийвчилсан мэргэжлийн чиглэлээр Харах
Үйлдэл Тусгай зөвшөөрөл Олгох
Тусгай зөвшөөрөл Өөрчлөх
Тусгай зөвшөөрөл Түр түдгэлзүүлэх
Тусгай зөвшөөрөл Сэргээх
Тусгай зөвшөөрөл Хугацаа сунгах
Тусгай зөвшөөрөл Хүчингүй болгох

 

Админ - Системийн админ
СБ хэрэглэгч - Сургалтын байгууллагын хэрэглэгч
СБС хэрэглэгч - Салбар, бүрэлдэхүүн сургуулийн хэрэглэгч