Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тусгай зөвшөөрөлийн ерөнхий.


Тусгай зөвшөөрөл

Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл, тусгай зөвшөөрлөөр олгосон мэргэжлийн чиглэл индексийг бүртгэх, өөрчлөх, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үйлдлийг удирдана.

Хэрэв сургалтын байгууллагын хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлиийн гэрчилгээ болон тусгай зөвшөөрөл дээрх мэдээлэлтэй зөрүүтэй бүртгэгдсэн бол БСШУСЯ-нд албан бичгээр хандаж, засуулна. Харин тухайн баримт бичиг дээр буруу бүртгэгдсэн бол эхлээд хуулийн этгээдийн бүртгэл, тусгай зөвшөөрөл дээр бодит залруулга хийгдсэний дараа тухайн баримтыг үндэслэн системд мэдээллийн залруулгыг хийнэ.

ДБУМС-ийн тусгай зөвшөөрөл модуль нь дараах бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ.

Үүнд:

  • Жагсаалт, хайлт
  • Үйлдэл
  • Хянах самбар
  • Тайлан
  • Бизнес процесс