Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тусгай зөвшөөрөлийн хянах самбар


Тусгай зөвшөөрлийн хянах самбар

Тусгай зөвшөөрлийн хянах самбар нь тухайн тусгай зөвшөөрлийн real-time мэдээлэл дээр хяналт, шинжилгээ хийх боломжийг олгоно.

Хянах самбар нь дараах бүтэцтэй байна.

  • 1. Хянах самбарын толгойн мэдээлэл

              Хянах самбар нь агуулгаасаа хамаарч нэг болон хэд хэдэн хуудсаас бүрдэнэ.

    • 1.1 Хянах самбарын хуудас сонгох хэсэг
  • 2. Хянах самбарын хуудасны мэдээлэл

             Сонгогдсон хуудас нь хэд хэдэн анализийг агуулах ба тухайн хуудас дээрх бүх анализ дээр зэрэг шүүлт хийх боломжтой байна.

  • 3. Анализ

            Мэдээлэл дээр ойлгомжтой графикаар хяналт, шинжилгээ хийх боломжийг олгоно. Анализ нь нэр, төрлөөс хамаарч харагдах байдал нь өөр өөр байна.

    • 3.1 Анализын нэр
    • 3.2 Анализын график