Менежер

– ЕБС

Цалингийн хяналт


Хүний нөөцийн цалингийн нэгтгэл хийх, завсарлах, шалгах заавар

Байгууллагт бүрт хуваарилагдсан эрхээс Хүний нөөцийн удирдлагын Цалингийн нэгтгэл хэсэгт орж товчоо болон жагсаалтаас байгууллагын хүний нөөцийг хянах боломжтой байна.

Энэ нь байгууллагын нэгтгэлээр харах бол Цалингийн нэгтгэл үйл ажиллагаар орж хайлт хийх сонголтоо сонгож Хайх товч дарснаар тухайн сонголтоор хийсэн цалингийн хураангуй харагдана.

 

Хэрвээ уг товчоогоос дэлгэрангүй харах бол жагсаалт хэсгийг дарж хүний нөөцийн хүн тус бүрийн мэдээллийг харах боломжтой.

Ажилтан бүрийн мөрийг идэвхижүүлснээр цалингийн дэлгэрэнгүй бүртгэл харагдана. Хянасан эсэх гэдэг нь аймаг, дүүргийн төсвийн мэргэжилтэн батласан эсэхээс хамааран баталгаажсан, батлагдаагүй гэсэн төлөвтэй байх бөгөөд уг жагсаалтаар ажлын харилцаа, албан тушаал, цалингийн эх үүсвэр, цалингийн шатлал, нийт цалин , нэмэгдлийн дүн, хувь, цалингийн төлөв гэсэн мэдээллийг харуулна. Мөн экселээр гарган авч хяналт хийх боломжтой.

Хэрвээ тухайн ажилтны мэдээлэл засвар оруулах бол

 1. Ажлын байр засах бол дараах зааврын дагуу үйлдэл хийнэ.  https://help.esis.edu.mn/cat/436
 2. Шинэ ажилтан , албан тушаал өөрчлөх бол ажлаас чөлөөлөх бол дараах зааврын дагуу үйлдэл хийнэ. https://help.esis.edu.mn/cat/437
 3. Ажлын байрны ангиллыг зөв сонгох бол дараах заавраас авна уу. 
  1. Багшийн ажлын ангилал код сонгох https://help.esis.edu.mn/content/594
  2. Ажилтны ажлын ангилал код сонгох https://help.esis.edu.mn/content/594
  3. Албан бус боловсролын багшийн ажлын ангилал код сонгох https://help.esis.edu.mn/content/596
  4. СӨБ ажлын ангилал код сонгох https://help.esis.edu.mn/content/588

Зэрэг заавраас авна уу.

Анхаарах зүйлс:

 1. Ажлын байранд дээр цалингийн шатлалыг өөрчлөх боломжгүй байдаг тул хэрвээ тухайн ажлын байрныг шинээр үүсгэх шаардалагатай. Жишээ нь: Албан байгууллагын үйлчлэгч албан тушаалыг ТҮ-4- ээр үүсгэж ажилтан бүртгэсэн бол ТҮ-1 болгох боломжгүй шинээр Албан байгууллагын үйлчлэгч 1 гэсэн албан тушаал үүсгэхдээ ТҮ-1 болгож хадгалснаар өмнөх бүртгэлтэй ажилтанг албан тушаал өөрчлөх үйлдлээр засах боломжтой.
 2. Үүсгэсэн ажлын байранд ажилтан бүртгэлтэй байгаа бол ажлын ангилал солих боломжгүй тул шинээр ажлын ангилал зөв сонгож шинээр үүсгэн ажилтны албан тушаал өөрчлөх дарааллаар засах боломжтой.