Арга зүйч

– СӨБ

1.4 Суралцагчийн бүлэг солих


Суралцагчийн бүлэг солих үйлдэл хийхээс өмнө ДАРААХ НӨХЦӨЛ биелсэн байх шаардлагатай. Үүнд:

  • Суралцагч батлагдсан төлөвтэй байх

Суралцагчийн бүлэг солих үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

  1. Суралцагч ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Цонхны баруун дээд буланд байрлах үйлдэл цэснээс бүлэг солих сонголтыг сонгоно.
  3. Бүлэг солих суралцагчийг сонгоно.
  4. Бүлэг солих мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.

Суралцагчийн бүлэг солих үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Суралцагч ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Цонхны баруун дээд буланд байрлах үйлдэл цэснээс бүлэг солих сонголтыг сонгоно.

  1. Бүлэг солих суралцагчийг сонгоно.

  1. Бүлэг солих мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.