Арга зүйч

– СӨБ

1.1 Суралцагч шинээр бүртгэх


1.2 Суралцагчийн төлөв баталгаажуулах


1.3 Суралцагчийн мэдээлэл засах


1.4 Суралцагчийн бүлэг солих