Багш

– ЕБС

5.2 Төгсөлтийн бүртгэл хөтлөх


Төгсөлтийн бүртгэл хөтлөх- Анги удирдсан багш

Ангийн багш нь төгсөлтийн модулийн тусламжтай бүртгэлээ хийнэ.

Ангийн багш нь төгсөлтийн бүртгэлээ хийгээд баталгаажуулах хүсэлтээ Сургалтын менежер-т илгээнэ.

Төгсөлтийн бүртгэл хөтлөх -өөс өмнө дараах ажлууд системд хийгдсэн байх шаардлагатай. Үүнд:

  1. Хичээлийн дүн бүрэн оруулж баталгаажуулсан байх
  2. Судлагдахууны дүн -г бүрэн бодсон байх
  3. Шалгалтын дүн бүрэн оруулж баталгаажуулсан байх

Төгсөлтийн бүртгэл хөтлөх алхамчилсан дараалал нь дараах байдлаар шийдвэрлэнэ.

  1. Ангийн багш үндсэн цэснээс Төгсөлт модулийг ашиглан бүлгийн суралцагчдынхаа төгсөлтийн бүртгэлээ хийнэ.
  2. Төгсөлтийн бүртгэл гэсэн товч дээр дарж бүртгэлийн хуудасруу шилжинэ.
  3. Харах / Шинэчилэх гэсэн товч дарж ангийн суралцагчдын жагсаалт харна.
  4. Төгсөлт бүртгэх гэсэн товч дээр дарж бүртгэл хөтлөх талбар нээгдэнэ.

  1. Төгсөлтийн бүртгэл хөтлөх