Багш

– ЕБС

5.1 Төгсөлтийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа


Төгсөлтийн бүртгэл

5-р ангийн төгсөлтийн бүртгэлийг сургалтын менежер баталгаажуулна.

9, 12-р анги төгсөгчдийн хувьд дараах дарааллын дагуу бүртгэлийг хөтөлж, баталгаажилт хийнэ.

Бүртгэлийн явцаас хамаарч төлөв нь дараах байдлаар өөрчлөгдөнө.

Сургууль дээрээс баталгаажуулах хүсэлт илгээхэд анхаарах зүйлс

 • “Бүртгэлийн маягт” хянана.
 • Суралцагч бүрээр төгсөлтийг баталгаажуулна.
 • Сургуулиас  дүүргийн БХ –т “Төгсөлт баталгаажуулах хүсэлт” илгээсэн үед дараах бүртгэлүүд засварлах боломжгүй болно.
  • Хичээлийн дүн
  • Судлагдахууны дүн
  • Төрөлжсөн эсхүл гүнзгийрүүлэн судалсан хичээлийн 7 хоногт судалсан цаг
  • Улсын шалгалтын дүн
  • Сурлагын үнэлгээний дундаж хувь
 • Төгсөлт баталгаажуулах хүсэлт илгээх үед “Бүртгэлийн маягт” дүүргийн БХ –т давхар илгээгдэнэ.
 • БСУГ/БХ -ийн дарга Суралцагч бүрээр төгсөлтийг баталгаажуулснаар Боловсролын баримт бичгийн QR код болон БҮ/БГ дугаарууд олгогдоно. Баталгаажилт хийгдсэний дараа Бүртгэлийн маягтыг татаж үзэхэд суралцагчдын нэрний харгалзах баганад Үнэмлэх, гэрчилгээний дугаар нөхөгдөж гарна.