Багш

– ЕБС

1. Хянах самбар


2. Төгсөлт - Хичээлийн дүн


3. Судлагдахууны дүн


4. Шалгалтын нэгтгэл


5. Төгсөлтийн бүртгэл


6. Баримт бичиг


7. Төгсөгчөөс элсүүлэх бүртгэл