Багш

– ЕБС

5.2 Дэвшилтийн бүртгэл -Багш


Дэвшилтийн бүртгэл хөтлөх- Анги удирдсан багш

Ангийн багш нь дэвшилтийг модулийн тусламжтай бүртгэлээ хийнэ.

2. Ангийн багш нь суралцагчдынхаа дэвшилтийн бүртгэл хийнэ.

3. Ангийн багш нь дэвшилтийн бүртгэлээ хийгээд баталгаажуулах хүсэлтээ Сургалтын менежер-т илгээнэ.

Дэвшилтийн бүртгэл хөтлөхөөс өмнө дараах ажлууд системд хийгдсэн байх шаардлагтай. Үүнд:

  1. Сургалтын менежер дараагийн хичээлийн жилийн анги, бүлэг үүсгэсэн байх
  2. Хичээлийн дүн бүрэн оруулж баталгаажуулсан байх
  3. Шалгалтын дүн бүрэн оруулж баталгаажуулсан байх
  4. Дүнгийн нэгтгэл хөтлөсөн байх

Дэвшилтийн бүртгэл хөтлөхдөө анги удирдсан багш дараах дарааллыг баримтална.

Дэвшилтийн бүртгэл хөтлөх алхамчилсан дараалал нь дараах байдлаар шийдвэрлэнэ.

  1. Ангийн багш үндсэн цэснээс Дэвшилт модулийг ашиглан бүлгийн суралцагчдынхаа дэвшилтийн бүртгэлээ хийнэ. (Зураг 1-ийн үйлдэл 1)
  2. Дэвшилтийн бүртгэл гэсэн товч дээр дарж бүртгэлийн хуудасруу шилжинэ. (Зураг 1-ийн үйлдэл 2)
  3. Харах / Шинэчилэх гэсэн товч дарж ангийн суралцагчдын жагсаалт харна. (Зураг 1-ийн үйлдэл 3)
  4. Дэвшилтийн бүртгэл гэсэн товч дээр дарж бүртгэл хөтлөх талбар нэ