Багш

– ЕБС

1.Хянах самбар


2. Дэвшилт - Хичээлийн дүн


3. Шалгалтын нэгтгэл


4. Дэвшилтийн хяналт


5. Дэвшилтийн бүртгэл