Багш

– ЕБС

5.1 Дэвшилтийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа


Дэвшилтийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа

Сургалтын менежер болон ангийн багш дараах үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ.