Арга зүйч

– СӨБ

3.3 Төгсөлт, дэвшилтийн бүртгэл - Багш


Ангийн багш нь Төгсөлт, дэвшилт модулийн тусламжтайгаар бүртгэлээ хийнэ.

2. Ангийн багш нь суралцагчдынхаа төгсөлт, дэвшилтийн бүртгэл хийнэ.

3. Ангийн багш нь төгсөлт, дэвшилтийн бүртгэлээ хийгээд баталгаажуулах хүсэлтээ Арга зүйч-д илгээнэ.

 

1. Ангийн багш үндсэн цэснээс Төгсөлт, дэвшилт модулийг ашиглан бүлгийн суралцагчдынхаа төгсөлт, дэвшилтийн бүртгэлээ хийнэ.

 

 

2. Дэлгэцийн дээд хэсэгт байрлах бүлэг сонгох хэсгээс төгсөлт, дэвшилтийн бүртгэл хийх бүлгээ сонгоно.

3. Төгсөлт, Дэвшилтийн бүртгэл гэсэн товч дээр дарж бүртгэлийг хуудас руу шилжинэ.

4. Суралцагчдын Төгсөлт, дэвшилтийн бүртгэл хийхдээ Шийдвэрийн дугаар, Шийдвэр /Төгсөх эсвэл дэвшин суралцах/, Дэвших шийдвэртэй бол дараагийн хичээлийн жилд Суралцах бүлгийг заавал сонгоно. Төгсөх шийдвэртэй суралцагчдын хувьд дараагийн хичээлийн жилд суралцах бүлэг сонгохгүй. Бүртгэлээ хийж дуусгаад Хадгалах товч дарж бүртгэлийг хадгална.

Хадгалах үйлдэл хийснээр ангийн бүх суралцагчийн төгсөлт, дэвшилтийн бүртгэл нь Бүртгэсэн төлөвт шилжинэ.

 

Тухайн бүлгийн бүх суралцагчийн шийдвэрийн дугаар, шийдвэр, дараагийн хичээлийн жилийн суралцах бүлэг нь ижил бол баганы дээд талд байрлах харгалзах товч дээр дарж бүх суралцагчийн хувьд  ижил байхаар сонголт хийж болно.

 

Төгсөлт, дэвшилтийн бүртгэлийг баталгаажуулах хүсэлт илгээх