Багш

– ЕБС

10. Нийгмийн ажилтны тэмдэглэл


Нийгмийн ажилтан Анги удирдсан багшийн дэвтэр болон цахим журналын хөтлөлтийг үзэж тэмдэглэл оруулна.