Багш

– ЕБС

Анги удирдсан багш цахим журнал хөтлөх тухай


02. Сургалт дэмжих үйл ажиллагаа


03. Төлөвшил хандлагын тэмдэглэл


04. Ололт, амжилтын тэмдэглэл


05. Эрүүл мэндийн үзлэг, судалгаа


06. Ажиглалт, судалгаа, үр дүн


07. Багш, эцэг эхийн хамтын ажиллагаа


08. Хичээлээс гадуур сургалт


09. Менежерийн тэмдэглэл


10. Нийгмийн ажилтны тэмдэглэл


11. Багшийн дүгнэлт