Багш

– ЕБС

09. Менежерийн тэмдэглэл


Сургалтын менежер Анги удирдсан багшийн дэвтэр болон цахим журналын хөтлөлтийг үзэж тэмдэглэл оруулна.