Багш

– ЕБС

06. Багшийн журнал-Ирцийн бүртгэл, багшийн тэмдэглэл


Багшийн журнал - Ирц, багшийн тэмдэглэл

Багшийн цахим журналд тухайн анги бүлэгт судлагдахуун хичээл орж байгаа бол багш ангийн суралцагчдын ирц болон тэмдэглэлийг хийнэ.

* Багш ирц тэмдэглэл хийхийн өмнө хичээлийн хуваар, сэдвийн санг системд оруулсан байх шаардлагатай.

Дараах алхамчилсан зааврын дагуу ээлжит хичээлийн ирц, тэмдэглэлийг хийнэ.

1. Багш өөрийн нэвтрэх нэр, нууц үгээр esis системд хандаж Багшийн журнал цэсний Ирц, багшийн тэмдэглэлийг сонгож суралцагчдын ирцийг бүртгэнэ.

2. Ээлжит хичээл, улиралыг сонгож өгснөөр ирцийн талбар дараах байдлаар харагдана.

3. Багшийн ирц, тэмдэглэл нэмэх

  • Багш  товчийг дарж суралцагчдын өдрийн ирцийг бүртгэнэ.
  • Ирц бүртгэсэн бол тухайн өдрийн багшийн тэмдэглэл нэмэх бүртгэлийг хийнэ.
  • Ижил түвшний бүлгүүдэд хичээл ордог багшийн хувьд тэмдэглэл хөтлөхөд эхний орсон бүлгийн тухайн ээлжит хичээл дээр хийсэн тэмдэглэл нь дараагийн бүлэгт энэхүү хичээлийг сонгоход хувилагдан гарч ирнэ. Үүнийг мөн засварлан хадгалах боломжтой.
4.  Хуваарьт ирц - бүртгэх талбар дараах байдлаар харагдах бөгөөд ирсэн, зайнаас, чөлөөтэй, өвчтэй, тасалсан төлөвүүдээс чеклэж  хадгалах точвийг дарж ирцийн бүртгэлийг хийнэ.
5. Хуваарьт бус ирц- Хэрэв тухайн хичээлийг "ээлжит хичээлийн хуваарь"-т тохируулаагүй өөр өдөр/цагт нөхөж эсвэл шилжүүлэн орсон бол тухайн өдрийн ирцийн бүртгэлийг журнал дээр шинээр үүсгэж болно. Хичээл заасан өдөр болон цагийг сонгоно уу? Анхааруулга: Тухайн өдөр ирцийн бүртгэл хийж "Хадгалах" товч дарсанаар журнал дээр ирцийн бүртгэл хадгалагдан үлдэнэ.
- Баруун дээд булан байрлах Хуваарьт бус ирц бүртгэх товчийг дарж бүртгэлийг хийнэ.
Хуваарьт бус ирц бүртгэх талбар дараах байдлаар харагдах бөгөөд Огноо, Цагийг сонгож нэмэх товчийг дарж ирцийг бүртгэнэ.
Нэмэлт тайлбар: 
- Нэгж хичээлийн сэдвийн нэр сонгох үед бүлэг сэдвийн нэр сонгогдохгүйг анхаарна уу!
- Багшийн тэмдэглэл бүртгэх үед ирц бүртгээгүй тохиолдолд ирцийн бүртгэл хийгээгүй байна гэдэг мэдэгдэл харагдана.
- Ирээдүй цагийн ирцийг бүртгэх боломжгүй тул өнгөрсөн эсвэл одоо цагийн ирцийг бүртгэнэ.
- Ирц бүртгэгдсэн өдрийн цагийн ард зөв гэсэн тэмдэгтэй  байна.
- Ирц бүртгэх хэсгийн энэ товчлол нь ирсэн хоцорсон гэснийг илтгэх ба  энэ хэсэгт тухайн суралцагчийн хоцорсон минутыг бүртгэх юм.
-Ирцийн бүртгэл ээлжит хичээлийн хуваарийн бүртгэлээс хамаарч бүртгэсэн ирц   буюу хуваарьт бус ирц болон өөрчлөгдөнө.
- Хуваарьт бус ирц бүртгэсэн бол  төлөвтэй байна.
- Ирц бүртгэх үед хичээлийн хуваарь бүртгээгүй бол хичээлийн хуваарь бүртгээгүй байна гэдэг мэдээлэл харагдана.  
- Багшийн тэмдэглэл хөтлөх үед тухайн хичээлийн сэдвийн сан буюу бүлэг сэдэв, нэгж хичээл бүртгээгүй тохиолдолд Сэдвийн сан бүртгээгүй байна гэдэг мэдэгдэл харагдана.