Багш

– ЕБС

05. Багшийн журнал-Ирцийн бүртгэл, багшийн тэмдэглэл


Багшийн журнал - Ирцийн бүртгэл

  • Багшийн цахим журналд хичээлийн хуваарийг бүртгэсэн бол ирцийн нэгтгэл дээр тухайн өдрийн огноо гарах ба тухайн цагийг сонгож ирцийн мэдээллийг бүртгэхдээ зөвхөн тухайн суралцагчийн шалтгааныг оруулаад хадгална.
  • Хэрэв тухайн идэвхитэй улирлаас өөр улиралд ирц бүртгэх бол улирлын сонголтоос сонгож бүртгэнэ.
  • Ирц, багшийн тэмдэглэл нь хуваарийн өөрчлөлт болон бүртгэлээс хамаарч Хуваарьт бус ирц /ХБИ/, Хуваарьт ирц /ХИ/ гэсэн төлөвтэй байна.
Нэмэлт тайлбар: 
- Ирээдүй цагийн ирцийг бүртгэх боломжгүй тул өнгөрсөн эсвэл одоо цагийн ирцийг бүртгэнэ.
- Ирц бүртгэгдсэн өдрийн цагийн ард зөв гэсэн тэмдэгтэй  байна.
- Ирц бүртгэх хэсгийн энэ товчлол нь ирсэн хоцорсон гэснийг илтгэх ба  энэ хэсэгт тухайн суралцагчийн хоцорсон минутыг бүртгэх юм.
-Ирцийн бүртгэл ээлжит хичээлийн хуваарийн бүртгэлээс хамаарч бүртгэсэн ирц  буюу хуваарьт бус ирц болон өөрчлөгдөнө.
- Мөн хуваарьт бус ирц бүртгэсэн бол төлөвтэй байна.
- Мөн ирц бүртгэх үед хичээлийн хуваарь бүртгээгүй тохиолдолд дараах алдааны текст гарах юм.  

 

Багшийн тэмдэглэл нэмэх

  • Ирц бүртгэсэн бол тухайн өдрийн багшийн тэмдэглэл нэмэх бүртгэлийг хийнэ.
  • Уг багшийн тэмдэглэл нэмэхэд сэдвийн сан бүртгэсэн бол сонголтонд гарч ирнэ.
  • Ижил түвшний бүлгүүдэд хичээл ордог багшийн хувьд тэмдэглэл хөтлөхөд эхний орсон бүлгийн тухайн ээлжит хичээл дээр хийсэн тэмдэглэл нь дараагийн бүлэгт энэхүү хичээлийг сонгоход хувилагдан гарч ирнэ. Үүнийг мөн засварлан хадгалах боломжтой.
Зураг 1: Багшийн журнал -> Хуваарь

Зураг 2: Багшийн журнал -> Ирц, багшийн тэмдэглэл -> Ирцийн нэгтгэл

Зураг 3: Багшийн журнал -> Ирц, багшийн тэмдэглэл -> Багшийн тэмдэглэл

Бүлэг сэдвийн урд байрлах гурвалжин тэмдэглэгээн дээр дарж нэгж хичээлийн сэдвийг сонгоно.

Нэгж хичээлийн сэдвийг сонгоход сэдэвтэй холбоот гэрийн даалгавар, хичээлийн үйл ажиллагааг аль нэг ангид бүртгэгдсэн бол бүртгэлийн өмнөх хувилбараас сонгож оруулах болон нэмэлт тэмдэглэгээ хийх боломжтой болсон.

Зураг 4: Багшийн журнал -> Ирц, багшийн тэмдэглэл -> Багшийн тэмдэглэл -> Огноо

Нэмэлт тайлбар
- Нэгж хичээлийн сэдвийн нэр сонгох үед бүлэг сэдвийн нэр сонгогдохгүйг анхаарна уу!
- Багшийн тэмдэглэл бүртгэх үед ирц бүртгээгүй тохиолдолд дараах алдааны текст гарах юм.

                     

- Мөн багшийн тэмдэглэл хөтлөх үед тухайн хичээлийн сэдвийн сан буюу бүлэг сэдэв, нэгж хичээл бүртгээгүй тохиолдолд дараах алдааны текст гарах юм.