Багш

– ЕБС

04. Багшийн журнал-Ирцийн бүртгэл


04. Багшийн журнал - Ирцийн бүртгэл

  • Багшийн цахим журналд хуваарь бүртгэсэн бол ирцийн нэгтгэл дээр тухайн өдрийн, тухайн цаг дээр дарахад ирцийн бүртгэлийг зөвхөн тухайн суралцагчийн шалтгааныг оруулаад хадгалахад ирц бүртгэгдэнэ.
    Хэрвээ тухайн идэвхитэй улирлаас өөр улиралд ирц бүртгэх бол улирлын сонголтоос сонгож бүртгэнэ.

    Нэмэлт тайлбар: Ирээдүй цагийн ирцийг бүртгэх боломжгүй тул өнгөрсөн эсвэл одоо цагийн ирцийг бүртгэнэ.

  • Багшийн тэмдэглэл нэмэх

  • Ирц бүртгэсэн бол тухайн өдрийн багшийн тэмдэглэл нэмэх бүртгэлийг хийнэ.
  • Уг багшийн тэмдэглэл нэмэхэд сэдвийн сан бүртгэсэн бол сонголтонд гарч ирнэ.