Багш

– ЕБС

Багшийн цахим журналын тухай


01. Ээлжит хичээлийн бүртгэл


02. Хичээлийн хуваарийн бүртгэл


03. Хичээл сонголт хийх


04. Бүлэг сэдвийн сан


05. Багшийн журнал - Хянах самбар


06. Багшийн журнал-Ирцийн бүртгэл, багшийн тэмдэглэл


07. Багшийн журнал-Үнэлгээ-1 /Бүлэг сэдвийн үнэлгээ/


08. Багшийн журнал - Үнэлгээ-2/Хагас жилийн үнэлгээ/


09. Багшийн журнал - Журнал хэвлэх


10. Багшийн журнал - Журнал хаах


11. Ээлжит хичээлийн хуваарийн өөрчлөлт бүртгэх


12. Тайлан харах /Дүнгийн хавтгай харах/