Багш

– ЕБС

Багшийн цахим журналын тухай


01. Ээлжит хичээлийн бүртгэл


02. Хичээлийн хуваарийн бүртгэл


03. Хичээл сонголт хийх


04. Бүлэг сэдвийн сан


05. Багшийн журнал-Ирцийн бүртгэл, багшийн тэмдэглэл


06. Багшийн журнал-Үнэлгээ-1 /Бүлэг сэдвийн үнэлгээ/


07. Багшийн журнал - Үнэлгээ-2/Хагас жилийн үнэлгээ/


09. Багшийн журнал - Журнал хэвлэх


08. Багшийн журнал - Журнал хаах


10. Ээлжит хичээлийн хуваарийн өөрчлөлт бүртгэх


11. Тайлан харах /Дүнгийн хавтгай харах/