Багш

– ЕБС

Багшийн цахим журналын тухай


01. Ээлжит хичээлийн бүртгэл


02. Хичээл сонголт хийх


03. Бүлэг сэдвийн сан


04. Багшийн журнал-Ирцийн бүртгэл, багшийн тэмдэглэл


05. Багшийн журнал-Үнэлгээ-1 /Бүлэг сэдвийн үнэлгээ/


06. Багшийн журнал - Үнэлгээ-2/Хагас жилийн үнэлгээ/


07. Багшийн журнал - Журнал хэвлэх


08. Ээлжит хичээлийн хуваарийн өөрчлөлт бүртгэх