Багш

– ЕБС

10.2 Чанарын үнэлгээ бүртгэх


Ангийн багш  “Чанарын үнэлгээ” бүртгэх

  1. 2 дугаар ангийн сурагчдаас авах  монгол хэл, математикийн хичээлийн чанарын үнэлгээг 2-р ангийн багш нар Боловсролын удирдлагын “Чанарын үнэлгээ” модульд бүртгэнэ.

  1. Хэрэв 1-ээс олон бүлэг удирддаг бол сонголт хийж бүлгээ сольж болно.

  1. Суралцагч бүрээр нэрийн ард байрлах мөрөнд үнэлгээг бүртгэнэ.

Монгол хэл

Математик

Нэг минутанд зөв уншсан үгийн тоо (0-60)

Зөв хариулсан хариултын тоо (1-6)

Нэг минутанд гүйцэтгэсэн зөв нэмэх үйлдлийн тоо (0-20)

Нэг минутанд гүйцэтгэсэн зөв хасах үйлдлийн тоо (0-20)

       

 

  1. Үнэлгээг бүртгэх явцад дараах үйлдлийг хийж болно.

    1. “Хадгалах” товч дарж бүртгэлээ хадгалаад дараа дахин үргэлжлүүлэн бүртгэл хийж болно.
    2. Бүх суралцагчийн үнэлгээг бүртгээд Илгээх” товч дарж Чанарын үнэлгээний бүртгэлээ БСШУСЯ -д илгээнэ. Үнэлгээ илгээгдсэн бол ‘’Илгээх” товч идэвхигүй болно.
    3. Хэрэв илгээсэн чанарын үнэлгээний бүртгэлдээ залруулга хийх бол Ангийн багш өөрөө Цуцлах” товч дарж үнэлгээг дахин бүртгээд Илгээх” товч дарж БСШУСЯ -д дахин илгээх шаардлагатай.

 

Сургалтын менежерүүд

Сургалтын менежерүүд “Асуулгын удирдлага” модулийн “Чанарын үнэлгээний нэгтгэл” хэсэгт ангиудын Чанарын үнэлгээ бүртгэлийн явцыг хянах боломжтой.

 

Аймгийн БСУГ, дүүргийн БХ -ийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд

Харьяа сургуулиудынхаа чанарын үнэлгээ бүртгэсэн явцыг “Асуулгын удирдлага” модулийн “Чанарын үнэлгээний нэгтгэл” хэсэгт хянах боломжтой.