Менежер

– ЕБС

3.3 Ажлын байр засах зааварчилгаа


Ажлын байрны мэдээлэл буруу бүртгэсэн тохиолдолд менежер  системд өөрийн эрхээр нэвтэрч засах үйлдлийг хийнэ. 

Ажлын байр засах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

  1. Ажлын байр модулийг сонгоно.
  2. Үндсэн цонхны ажлын байрны жагсаалтаас засах шаардлагатай ажлын байрны нэр дээр дарж засах цонх руу шилжих эсвэл засах ажлын байрыг идэвхжүүлнэ.
  3. Үйлдлээс Ажлын байр засах цэсийг сонгоно. 
  4. Ажлын байр засах цонхны мэдээллийг бүртгэнэ.
  5. Зассан мэдээллийг хадгална.

1. Хүний нөөцийн удирдлагын ажлын байр модуль руу орно.

Ажлын байрын жагсаалт дараах байдлаар харагдах бөгөөд баруун дээд буланд байрлах үйлдэл товчийг дарж ажлын байр засах цэсийг сонгоно.

2. Ажлын байр засах цэсний талбар дараах байдлаах харагдана.  Саарал дэвсгэртэй талбарууд засах боломжгүй зөвхөн дараах улаанаар тэмдэглэсэн хэсэгт засвар оруулах боломжтой.