Менежер

– ЕБС

3.3 Ажлын байр засах зааварчилгаа


                                                   3.3 Ажлын байрны бүртгэл засах зааварчилгаа

 

Энэ үйлдлийг ажлын байрны буруу бүртгэсэн мэдээллийг засахад ашиглана.

Ажлын байр засах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

  1. Ажлын байр үйл ажиллагааг сонгоно.
  2. Үндсэн цонхны ажлын байрны жагсаалтаас засах шаардлагатай ажлын байрны нэр дээр дарж засах цонх руу шилжих эсвэл засах ажлын байрыг идэвхжүүлнэ.
  3. Үйлдлээс Ажлын байр засах гэснийг дарна.
  4. Ажлын байр засах цонхны мэдээллийг бүртгэнэ.
  5. Зассан мэдээллийг хадгална.

Ажлын байр засах алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

Үйл ажиллагааны жагсаалтаас ажлын байр-ийг сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

 

Тухайн ажлын байр дээр дарахад засах талбар гарч ирнэ. Саарал дэвсгэртэй талбарууд засах боломжгүй зөвхөн дараах улаанаар тэмдэглэсэн хэсэгт засвар оруулах боломжтой.