Менежер

– ЕБС

3.2 Ажлын байр шинээр үүсгэх зааварчилгаа


Ажлын байр шинээр үүсгэх үйлдлийг хийхэд дараах алхамчилсан зааврын дагуу хийнэ. 

  1. Ажлын байр модулийг сонгоно.
  2. Шинэ ажлын байр үйлдлийг дарна
  3. Шинэ ажлын байр бүртгэлийн цонхны мэдээллийг бүртгэнэ.
  4. Бүртгэсэн мэдээллийг хадгална.

Ажлын байр модуль руу сонгоход дараах цонх нээгдэх бөгөөд баруун дээд хэсэгт байрлах Шинэ ажлын байр товчийг дарж шинэ ажлын байрыг бүртгэнэ.

Шинэ ажлын байр үүсгэх талбарыг дарааллын дагуу бүртгэж хадгалах товч дарснаар ажлын байр үүснэ.

Ажлын мэдээлэл цонхны дэлгэрэнгүй тайлбар: