Менежер

– ЕБС

3.2 Ажлын байр шинээр үүсгэх зааварчилгаа


3.2 Ажлын байр шинээр үүсгэх зааварчилгаа

Энэ үйлдлийг ажлын байр шинээр үүсгэхэд ашиглана.

Ажлын байр шинээр үүсгэх үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

  1. Ажлын байр үйл ажиллагааг сонгоно.
  2. Шинэ ажлын байр үйлдлийг дарна
  3. Шинэ ажлын байр бүртгэлийн цонхны мэдээллийг бүртгэнэ.
  4. Бүртгэсэн мэдээллийг хадгална.

Ажлын байр шинээр үүсгэх алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

Үйл ажиллагааны жагсаалтаас ажлын байр-ийг сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

Цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах Шинэ ажлын байр үйлдлийг дарахад дараах цонх нээгдэнэ.

Энэ цонхны тайлбарыг дугаарын дагуу зөвхөн Ажлын мэдээлэл дэд цонхонд оруулах мэдээллийг тайлбарлан оруулсан болно.

Ажлын ангилалын хайлтын товч дээр дарахад дараах хайлтын цонх дээрээс ха