Мэргэжилтэн

– СӨБ

1. Дэвшилт нэгтгэл


 1. 3.  “ДЭВШИЛТ нэгтгэл”
 2. 3.1. “Дэвшилт нэгтгэл”-тэй ажиллах зааварчилгаа
 3. Аймаг, нийслэл, дүүргийн мэргэжилтэн нарт өөрийн харьяаллын цэцэрлэгийн суралцагчдыг дэвших үйлдэл хийсэн эсэх мэдээллийг нэгтгэл байдлаар хянах боломжтой.

      I. Газар/ хэлтсийн харьяаллын цэцэрлэгүүдийн нэгдсэн дэвшилтийн мэдээллийг хянах

      

 1. 1. Тохирох хичээлийн жилийг сонгож мэдээллийг хянах/харах боломжтой. Сонгосон хичээлийн жилээр цонх ( №4)-д мэдээллийг харуулна.
 2. 2. Тохирох хөтөлбөрөөр шүүж мэдээллийг хянах/харах боломжтой. Сонгосон хөтөлбөрөөр цонх ( №4)-д мэдээллийг харуулна.
 3. 3. Газар/хэлтсийн нэр, түүнд харьяалагдах цэцэрлэгүүдийн жагсаалт байрлах бөгөөд мэргэжилтэн өөрийн байгууллагын нэр дээр дарснаар харьяа цэцэрлэгүүдийн  дэвших үйлдэл хийсэн байдлыг цэцэрлэгийн нэр, хөтөлбөрийн төрөл, нийт бүртгэлтэй суралцагч болон дэвшилтийн төлвөөр цонх (№4)-д харуулна. Цонхонд харуулж байгаа мэдээлэл №1-2-т сонгосон мэдээллээр шүүж харуулна.
 4. 4. №3 сонгосон байгууллага, №1-т сонгосон хичээлийн жил, №2-т сонгосон хөтөлбөрөөр цонхонд  төгсөх үйлдлийн  хөтөлбөрийн төрөл, бүртгэлтэй суралцагчийн тоо, төгсөлтийн төлвөөр мэдээллийг харуулна.

     Тайлбар:

Үзүүлэлт

Ойлголт

1.

Хичээлийн жил

Хичээлийн жилийн жагсаалтыг харуулах бөгөөд тохирох хичээлийн жилийн мэдээллийг сонгох боломжтой.

2.

Хөтөлбөрийн төрөл

Цэцэрлэгт хэрэгжүүлдэг хөтөлбөрийн төрлийн жагсаалтыг харуулах бөгөөд тохирохыг сонгох боломжтой.

3.

Байгууллага

Мэргэжилтний байгууллага, харьяалах цэцэрлэгүүдийн жагсаалт

4.

Дэвшилтийн төлвийн мэдээлэл

№1-2-т сонгосон сонголтоор цонхонд  дэвшилтийн мэдээллийг цэцэрлэг, хөтөлбөрийн төрөл, суралцагчийн тоо болон дэвшилтийн төлвөөр харуулна.

 1. II.  Сонгосон цэцэрлэгийн дэвшилтийн мэдээллийг хянах

Мэргэжилтэн өөрийн харьяаны цэцэрлэгүүдээс аль нэг цэцэрлэгийг сонгож тухайн цэцэрлэгийн дэвшилтийн мэдээллийг бүлэг болон суралцагч нэг бүрээр харж хянах боломжтой.

 1. 1. Тухайлсан цэцэрлэгийг сонгож тухайн цэцэрлэгийн дэвшилтийн мэдээллийг бүлэг, сургалтын хөтөлбөр, суралцагч болон дэвшилтийн төлвөөр хянах боломжтой.
 2. 2. Цонхонд харуулж байгаа мэдээлэл нь тухайн цэцэрлэгийн №2-5-т сонгосон мэдээллээр шүүж харуулна.
 3. 3. Тохирох хичээлийн жилийг сонгож мэдээллийг хянах/харах боломжтой.  Сонгосон хичээлийн жилээр цонх (№6)-д мэдээллийг харуулна.
 4. 4. Тохирох хөтөлбөрийн төрлөөр шүүж мэдээллийг хянах/харах боломжтой. Сонгосон хөтөлбөрийн төрлөөр цонх (№6)-д мэдээллийг харуулна.
 5. 5. Тухайн цэцэрлэгт хэрэгждэг ангийн жагсаалт сонгох боломжтой байх бөгөөд тохирох ангийг сонгосноор мэдээллийг шүүж харах боломжтой.
 6. 6. Сонгогдсон цэцэрлэгт хэрэгждэг бүлгийн жагсаалтыг харуулах бөгөөд анги (№4)-ийн сонголтоор мэдээллийг шүүж буюу тухайн ангид үүсгэгдсэн бүлгийг харуулна.
 7. 7. №1 сонгосон байгууллага, №2-5-д сонгосноор мэдээллийг цонх (№6)-д  бүлэг, хөтөлбөрийн төрөл, бүртгэлтэй суралцагчийн тоо, дэвшилтийн төлвөөр харуулна.

Тайлбар:

Үзүүлэлт

Ойлголт

1.

Байгууллага

Мэргэжилтний байгууллага, харьяалах цэцэрлэгүүдийн жагсаалт байрлах бөгөөд жагсаалтаас сонгосон цэцэрлэгийг сонгох боломжтой.

2.

Хичээлийн жил

Хичээлийн жилийн жагсаалтыг харуулах бөгөөд тохирох хичээлийн жилийг сонгох боломжтой.

3.

Хөтөлбөрийн төрөл

Цэцэрлэгт хэрэгжүүлдэг хөтөлбөрийн төрлийн жагсаалтыг харуулах бөгөөд тохирохыг сонгох боломжтой.

4.

Анги

Цэцэрлэгт үүсгэгдсэн ангийн мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр сонгох боломжтойгоор харуулсан. Тухайлсан ангийг сонгож мэдээллийг харах боломжтой.

5.

Бүлэг

Цэцэрлэгт үүсгэгдсэн бүлгийн мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр сонгох боломжтойгоор харуулсан. Тухайлсан анги (№4)-ийг сонгосноор тухайн ангид үүсгэгдсэн бүлгийн мэдээллээс сонголт хийж мэдээллийг харах боломжтой.

Бүгд сонголт сонговол сонгогдсон ангийн бүх бүлгийн дэвшилтийн мэдээллийг харуулна.

6.

Дэвшилтийн төлвийн мэдээлэл

№2-5-д сонгосон сонголтоор цонхонд  дэвшилтийн мэдээллийг бүлэг, хөтөлбөрийн төрөл, суралцагчийн тоо болон дэвшилтийн төлвөөр харуулна.

 1. 1. .Цэцэрлэгийн анги, бүлгийг сонговол суралцагч нэг бүрээр дэвшилтийн мэдээллийг харуулна.
 2. 2. Бүлгийн суралцагчийн дэвших үйлдлийн мэдээллийг индикатор байдлаар төлвөөр суралцагчдын нэрсийн жагсаалтын дээр харуулна.
 3. 3. Суралцагчийн нэрсийн жагсаалтын зүүн дээд талд тухайн анги, бүлгийн дэвшилтийн мэдээлэл ямар төлөвтэй байгааг харуулна. Төлвийг доорхи хүснэгтээр тайлбарлав.

Төлөв

Тайлбар

Батлагдаж дуусаагүй

Бүлгийн ядаж 1 суралцагч Цуцалсан, Бүртгүүлсэн төлөвтэй тохиолдолд

Бүрэн батлагдсан

Бүлгийн бүх суралцагч Дэвшсэн/Давтан төлөвтэй тохиолдолд

Бүртгэл хийгдээгүй

Бүлгийн суралцагчдын дэвшилтийн бүртгэлийг хийгээгүй үед