Менежер

– ЕБС

12.4 Дэвшилтийн бүртгэл цуцлах


12.4 Дэвшилтийн бүртгэл цуцлах

Дэвшилтийн бүртгэл цуцлах үйл ажиллагаа нь зөвхөн баталгаажсан бүртгэлийг цуцлах боломжтой болно.

Дэвшилтийн бүртгэл хийхэд дараах бүртгэлийг хийнэ.