Менежер

– ЕБС

12.3 Дэвшилтийн бүртгэл баталгаажуулах


12.3 Дэвшилтийн бүртгэл баталгаажуулах

Анги удирдсан багшийн дэвшилтийн бүртгэл хийсэн бол баталгаажуулахын тулд анги тус бүрээр нэвтрэн орж баталгаажуулалт хийнэ.

Дараах алхамчилсан зааврын дагуу баталгаажуулалт хийнэ үү.