Багш

– ЕБС

4.2 Дэвшилтийн бүртгэл хийх


4.2 Дэвшилтийн бүртгэл хийх

Суралцагчийг дэвшилтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

Үйл ажиллагааны жагсаалтаас Дэвшилт-ийг сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

Дэвшилтийн бүртгэл хийхэд дараах бүртгэлийг хийнэ.

Анхаарах зүйлс: Сургалтын хөтөлбөр, анги, бүлэг сонголтыг сайтар хянаж байж дэвшилтийн бүртгэлийг хийнэ үү.