Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

13.3. Лавлагааны мэдээлэл устгах


Лавлагаа устгах үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ. Үүнд:

  1. Лавлагаа нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Лавлагаа нэгтгэл дэд хэсгээс дипломыг сонгоно.
  3. Мэдээлэл засах мөрийн урд байрлах меню дээр дарж устгах товчийг дарна.
  4. Устгах цонхны мэдээлэлтэй танилцаад устгах товч дарна.

Лавлагаа устгах үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Лавлагаа нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Лавлагаа нэгтгэл дэд хэсгээс дипломыг сонгоно.

  1. Мэдээлэл засах мөрийн урд байрлах меню дээр дарж устгах товчийг дарна.

  1. Устгах цонхны мэдээлэлтэй танилцаад устгах товч дарна.