Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

5.0. Ойлголт


         Уг модульд тусгай зөвшөөрлийн үйлдлийг БШУЯ удирдах бөгөөд дээд боловсролын сургалтын байгууллага өөрийн мэдээллийг хянах эрхээр оролцоно. Мөн тусгай зөвшөөрлийн эрхийн хүрээнд сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, суралцагч, суралцагчийн хөдөлгөөн, төгсөлт, баримт бичиг олголтын модулиудыг удирдана. БШУЯ нь нийт сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн нэгтгэсэн жагсаалт, хянах самбар, тайлантай ажиллана.

Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлийн мэдээлэл

No.

Талбар

Тайлбар

Жишээ

1.

Сургалтын байгууллага

Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч буй дээд боловсролын сургалтын байгууллага байна

ШУТИС

2.

Тусгай зөвшөөрөл олгогч

Дээд боловсролын сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгогч байгууллага нь БСШУСЯ байна

БСШУСЯ

3.

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл

Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

Сургалтын ажил эрхлэх

4.

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл дээрх дугаар

0000123908

5.

Олгосон огоо

Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн ерөнхий хэсэг дээрх олгосон огноог оруулна

2016/08/20

6.

Дуусах огноо

Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн ерөнхий хэсэг дээрх дуусах огноог оруулна

2021/08/20

7.

Төлөв

Төлөв нь дараах байна. Үүнд: Шинэ-Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл анх бүртгэсэн үеийн төлөв, Хүчинтэй-Тусгай зөвшөөрөл олгосон, хугацаа нь дуусаагүй болон сэргээсэн үеийн төлөв, Түр түдгэлзүүлсэн-Тусгай зөвшөөрлийг түр хугацаагаар зогсоосон үеийн төлөв, Хугацаа дууссан-Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан үеийн төлөв, Хүчингүй-Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон үеийн төлөв

Хүчинтэй

8.

Албан байгууллага

Тусгай зөвшөөрөл олгосон албан тушаалтны албан байгууллага

БСШУСЯ

9.

Албан тушаал

Тусгай зөвшөөрөл олгосон этгээдийн албан тушаал

Дээд боловсролын хэлтсийн дарга

10.

Албан тушаалтан

Тусгай зөвшөөрөл олгосон албан тушаалтны овог, нэр

Хүрэлбаатар Лодой

11.

Дүгнэлт

Тусгай зөвшөөрөл олгосон дүгнэлт

Шалгуурыг бүрэн хангасан

12.

Тушаал, шийдвэрийн огноо

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тушаал, шийдвэрийн огноо

2016/08/20

13.

Тушаал, шийдвэрийн дугаар

Тусгай зөвшөөрөл олгоход гаргасан тушаал, шийдвэрийн дугаар

А/144

14.

Тушаал, шийдвэрийн тайлбар

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тушаал, шийдвэрийн тайлбар

Дэлгэрэнгүй тайлбар

15.

Нэмэлт мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй нэмэлт мэдээлэл

Нэмэлт мэдээлэл