Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

5.2.1. Нөхцөл шаардлага нэмэх


5.2.2. Нөхцөл шаардлага түр түдгэлзүүлэх


5.2.3. Нөхцөл шаардлагын хугацаа сунгах


5.2.4. Нөхцөл шаардлага сэргээх


5.2.5. Нөхцөл шаардлага хүчингүй болгох