Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

5.1.1. Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл нэмэх


5.1.2. Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл засах


5.1.3. Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага нэмэх


5.1.4. Тусгай зөвшөөрөл түр түдгэлзүүлэх


5.1.5. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах


5.1.6. Тусгай зөвшөөрөл сэргээх


5.1.7. Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох


5.1.8. Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл устгах