МСҮТ Яам

– МБСБ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЦОНХ


Хэрэглэгч өөрийн хандах эрхээр нэвтрэх үед "Хэрэглэгчийн дэлгэц" гарч ирнэ. Энэ дэлгэц нь хэрэглэгчийн цэсийг нэгтгэн харуулдаг. Зүүн талын хэрэглэгчийн үндсэн цэсүүд (1) нь хандах эрхийн түвшинээс хамаарч өөр байж болно.

Үндсэн цэсний сонголтоос хамаарч дэд цэсүүдийг жагсаалтаар харуулна (2). Дэд цэсний сонголтоос хамаарч өгөгдлийн жагсаалт гарч ирнэ (3). Хэрэглэгч эрхийн түвшиний хүрээнд энэхүү өгөгдлийн жагсаалтыг шинээр нэмэх, устгах, засвар хийх, шүүж харах боломжтой байна.