МСҮТ Яам

– МБСБ

ХЭРЭГСЛҮҮДИЙН ТАЙЛБАР


Байгууллага, сургалттай холбоотой өгөгдлүүдийн бүртгэл мэдээллийг хөтлөхөд ашиглах хэрэгслүүд нь хэрэглэгчийн эрхийн түвшнээс үл хамааран, нийтлэг ижил байна.