МСҮТ Яам

– МБСБ

НЭВТРЭХ ХЭСЭГ


  • Cургуулийн админ хэрэглэгч: Энэхүү хэрэглэгч нь Сургалтын байгууллагын хэрэглэгчийн эрх нэмэх, бүртгэлтэй хэрэглэгчийг устгах болон хэрэглэгчийн түвшнийг сонгох бөгөөд хэрэглэгч бүрийн ажиллах хүрээг тодорхойлно. Багш, ажилтан хэрэглэгчдээс бүртгэсэн засвар, шинэчлэлтийг шалган баталгаажуулах эрхтэй байна.
  • Багш, ажилтан хэрэглэгч: Сургуулийн админ хэрэглэгчээс бүртгэсэн нэр нууц үгээр системд нэвтрэх бөгөөд зөвшөөрөгдсөн эрхийн түвшний мэдээлэлээ харах, хэвлэх зэрэг тодорхой ажиллах хүрээндээ засвар хийх эрхтэй байна.