Багш

– СӨБ

9.1 Хоол үйлдвэрлэлийн системийн тухай


Цэцэрлэг, сургууль, дотуур байрны хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэгдсэн мэдээллийн сан бүхий цахим систем

  • Үдийн хоол хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдийн тоо
  • Хоол үйлдвэрлэлийн бүртгэл
  • Хоолны шим тэжээлийн хэмжээ харах, тооцоолох
  • Хоолны цэс хуваарь үүсгэх, хянах
  • Түүхийн эд материалын бүртгэл хөтлөх
  • Стандарт өртгөөр шаардлагатай ТЭМ тооцох
  • Тайлан мэдээг нэгтгэн боловсруулах
  • Эцэг эх асран хамгаалагчид үдийн хоол олголт болон хоолны зураг харуулах гэсэн үйл ажиллагааг удирдана.

 

Хоолны жор технологийн гарын авлагад үндэслэн уг системийг хөгжүүлсэн.

Процессын зураглал