Багш

– ЕБС

11. Ээлжит хичээлийн хуваарийн өөрчлөлт бүртгэх


Ээлжит хичээлийн хуваарь солих

Хичээлийн хуваарь засварлахад дараах өөрчлөлт орсон

  1. Улирал тус бүрт Хонх дуугарах хуваарийг /ХДХ/ тохируулах боломжтой болсон
  2. Улирлын дундуур хичээлийн хуваарь өөрчлөгдсөн бол огноог сонгож хуваарь өөрчлөх боломжтой болсон.

Анхаарах нь:

  • Тухайн хичээлийн багш солигдсон бол сургалтын менежерийн эрхээс Ээлжит хичээлийн үйлдэл цэснээс багш солих үйлдлээр солих боломжтой.

Жич: Ээлжит хичээлийг цуцлах шаардлагагүй

  • Тухайн хичээл орох улирлын сонголтыг мөн сургалтын менежерийн эрхээс тохируулна.
  • Улирлын дунд хичээлийн хуваарийн өөрчлөлийг огноогоор бүртгэж оруулахад өмнө бүртгэсэн ирц харагдахгүй болох тул ирцийн бүртгэлийн хяналт хийж улирлын дунд хуваарийн өөрчлөлтийг бүртгэнэ үү.
  1. Хэрвээ Батлагдсан ээлжит хичээлийн хуваарийг АУБ-ийн эрхээр бүртгэх

Анги удирдсан багшийн эрхийн ээлжит хичээлийн жагсаалтаас Хуваарь засварлах үйлдлээр ээлжит хичээлийн улирал тус бүрийн  хуваарийн өөрчлөлтийг  бүртгэх боломжтой.

 

Зураг1: Багшийн эрхээр хуваарь солих

Зураг2: Хуваарь солих үйлдэл