Багш

– ЕБС

7. Багшийн журнал-Үнэлгээ-1 /Бүлэг сэдвийн үнэлгээ/


Үнэлгээ-1 буюу суралцагчдыг бүлэг сэдвээр үнэлэх

Зорилго:

Суралцагч тухайн бүлэг сэдвийг ойлгосон түвшнийг тодорхойлох, сэдвийн хүрээнд мэдлэг, чадварын ахиц амжилт, үр дүнг үнэлж, дүгнэх, чанарын үнэлгээ хийх

  • Вебээр Үнэлгээ 1 бүртгэх видео үзэх бол дараах холбоос дээр дарна уу.                                                         https://www.youtube.com/watch?v=eUfkVruUafo
  • Мобайлаар Үнэлгээ 1 бүртгэх видео үзэх бол дараах холбоос дээр дарна уу.                                        https://www.youtube.com/watch?v=qthJp8dlVV8

Бүлэг сэдвийн үнэлгээ оруулахад дараах зүйлүүдийг урьдчилан хийсэн байх шаардлагатай:

•Сэдвийн сан үүсгэх

•Бүлэг сэдвийг шинээр бүртгэх

•Бүлэг сэдэв бүр дээр Суралцагчийн эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадварыг үнэлэх шалгуур оруулна. Энэ хүү шалгуураар Үнэлгээ-1 буюу бүлэг сэдвийн үнэлгээ хийгдэнэ.

Бүлэг сэдвийн үнэлгээ оруулах дараалал