Багш

– ЕБС

Багшийн цахим журналын тухай


1. Ээлжит хичээлийн бүртгэл


2. Хичээлийн хуваарийн бүртгэл


3. Хичээл сонголт хийх


4. Бүлэг сэдвийн сан


5. Багшийн журнал - Хянах самбар


6. Багшийн журнал-Ирцийн бүртгэл, багшийн тэмдэглэл


7. Багшийн журнал-Үнэлгээ-1 /Бүлэг сэдвийн үнэлгээ/


8. Багшийн журнал - Үнэлгээ-2/Хагас жилийн үнэлгээ/


9. Багшийн журнал - Журнал хэвлэх


10. Багшийн журнал - Журнал хаах


11. Ээлжит хичээлийн хуваарийн өөрчлөлт бүртгэх


12. Тайлан харах /Дүнгийн хавтгай харах/